L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web , amb total sujecció a la Llei, a les bones costums i les presents Condicions Generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com mantenint el respecte que pertoca als demés usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utiltzar qualsevol dels materials i informacions que conté aquest lloc Web amb fins lícits i expressament prohibits a aquestes Condicions Generals d’Ús així com les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos de Buscocuidador, els seus membres i/o tercers i haurà de respondre davant els mateixos en cas de contravenir o imcomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difussió de “virus informàtics”) faci malbé, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la utilització normal dels materials i informacions que conté el lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking) de Buscocuidador, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

Amb caràcter general, la prestació de serveis no exigeix la subscripció prèvia o registre dels Usuaris. No obstant això, Buscocuidador condiciona la utilització d’alguns dels serveis a la Prèvia cumplimentació del corresponent registre d’Usuari, que es troba disponible per a aquells que es vulguin registrar.

La contrasenya que triï l’Usuari podrà ser modificada amb posterioritat. L’Usuari es compromet a conservar-la i a emprar-la amb la deguda diligència.

Buscocuidador assignarà l’identificador (e-mail) seleccionat per l’Usuari sempre i quan no hagi sigut seleccionat prèviament per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, sense que estigui permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrassenya seleccionada per ell, evitant l’ùs de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que faci de la seva contrassenya amb complet indemnitat per a BuscoCuidador. En el supòsit de que l’Usuari coneixi o sospiti de l’ús de la seva contrasssenya per part de tercers ho haurà de posar en coneixement de Buscocuidador a la major brevetat possible.

Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que en el seu cas ho regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquest efectes, l’Usuari garantitza l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la cumplimentació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateix manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Buscocuidador permanentment actualitzada de forma que correspongui en cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i els perjudicis que causi a Buscocuidador o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spamming de Buscocuidador, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recaptar dades a partit de les llistes de distribució a les que se pugui accidir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol.licitats ni prèviament consentits per Buscocuidador i/o als interessats.

L’usuari que incompleixi amb intenció o culpa qualsevol de les obligacions precedents respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Llevat d’aquells casos expressament descrits a les Condicions Generals d’Ús i la resta de marc normatiu, del Lloc Web, Buscocuidador no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol casta que es puguin deure a la manca d’exactitut, eshaustivitat, actualitat, així com a errors u omissions dels que puguin emmalaltir les informacions i serveis continguts en aquest Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Aixímateix, Buscocuidador no garantitza la disponibilitat, continuitat ni la infalibilitat del funcionament del Lloc Web i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol casta que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuitat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitat en el mateix, així com a les errades en l’accés a les diferents planes web o a aquelles de de les que en el seu cas, es prestin serveis anomenats.

Buscocuidador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota casta que es poguéssin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol.licituts de servei i concretament a modo d’enunciatiu i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat ilícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com la falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts trasmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cada un dels seus extrems per la Llei Espanyola.